Abnormal eye movements are common in spinocerebellar ataxias Type 3 (SCA3).

We conducted the research to explore the frequency of abnormal eye movements in Chinese patients with SCA3, to compare the demographic and clinical characteristics between SCA3 patients with and without each type of abnormal eye movement, and to explore the correlation between abnormal eye movements and the severity of ataxia.

Methods

Siedemdziesięciu czterech pacjentów z NZK3 zostało zapisanych do tego badania przekrojowego. Sześć typów nieprawidłowych ruchów oczu, w tym zaburzenia gładkiej pościgu, zwiększona fala kwadratowa szarpnięć (SWJ), oczopląs wywołany (GEN), spowolnienie sakkad, saccadic hypo / hipermetria i porażenie spojrzeniem nadjądrowym były oceniane przez doświadczonych neurologów. Nasilenie ataksji oceniano za pomocą Skali Oceny i Ratingu Ataksji (SARA).

Results

Przewaga upośledzonego płynnego pościgu, zwiększona SWJ, GEN, spowolnienie sakkad, saccadic hypo/hypermetria i porażenie spojrzeniem nadjądrowym u chińskich pacjentów z SCA3 wynosiła odpowiednio 28,4, 13,5, 78,4, 41,9, 23,0 i 5,4%. Chorzy na SCA3 z GEN mieli wyższą punktację w skali International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS-IV) i całkowitej ICARS oraz większą długość powtórzeń CAG niż chorzy bez GEN. Chorzy z SCA3 ze spowolnieniem sakkadeli mieli dłuższy czas trwania choroby, wyższą punktację ICARS-I, ICARS-II, całkowite ICARS i SARA niż chorzy bez spowolnienia sakad. Chorzy na SCA3 z hipo/hipermetrią sakkadową mieli wyższą punktację ICARS-III, ICARS-IV i SARA niż chorzy bez hipo/hypermetrii sakadowej. Cechy demograficzne i kliniczne nie różniły się istotnie między chorymi na SCA3 z i bez zaburzeń płynnego pościgu, zwiększonym SWJ czy porażeniem spojrzeniem nadjądrowym. Wieloczynnikowa regresja liniowa wykazała, że liczba nieprawidłowych ruchów gałek ocznych (0-6), czas trwania choroby, wynik Hamilton Depression Rating Scale-24 (HDRS-24) oraz długość powtórzeń CAG były dodatnio skorelowane z wynikiem SARA, natomiast wynik Montreal Cognitive Assessment (MoCA) był ujemnie skorelowany z wynikiem SARA w SCA3,

Conclusions

zwiększona liczba nieprawidłowych typów ruchu oka skorelowana z nasileniem ataksji w SCA3.

Read the complete study.