Pacjenci pediatryczni są coraz częściej kierowani do magnetycznego rezonansu sercowo-naczyniowego (CMR). Pomiar grubości ścian komory jest zazwyczaj częścią oceny i może mieć znaczenie diagnostyczne, np. w przypadku nadciśnienia tętniczego.

Jednak u dzieci brak jest prawidłowych wartości grubości ścian lewej komory (LV) i prawej komory (RV). Celem tego badania było opracowanie dziecięcych wykresów centylowych dla segmentowej grubości ścian LK i RV w retrospektywnym wieloośrodkowym badaniu CMR.

Methods

CMR przeprowadzono u 161 zdrowych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z dwóch ośrodków w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także z wcześniej opublikowanego projektu CMR Niemieckiej Sieci Kompetencyjnej ds. wrodzonych wad serca. Grubość mięśnia sercowego LV 16 segmentów mierzono na stosie krótkich osi przy użyciu modelu segmentacji American Heart Association. Ponadto zmierzono grubość ściany wolnej dolnej i przedniej komory serca oraz masę dwukomorową.

Results

Średni wiek (odchylenie standardowe) badanych wynosił 13,6 (2,9) roku, 64 (39,7%) były to kobiety. Grubość przegrody mięśnia sercowego (ściany przednio- i bocznej podstawy) wynosiła 5,2 (1,1) mm, a ściany bocznej podstawy (ściany przednio- i bocznej podstawy) 5,1 (1,2) mm. Przegroda środkowo-komorowa (ściana przedsionkowo- i międzyprzedsionkowa) wynosiła 5,5 (1,2) mm, a ściana boczna środkowo-komorowa (ściana przednio- i międzyprzedsionkowo-boczna) 4,7 (1,2) mm. Stworzono oddzielne wykresy centylowe dla chłopców i dziewcząt dla wszystkich segmentów mięśnia sercowego oraz masy mięśnia sercowego, ponieważ płeć była istotnie skorelowana z grubością mięśnia lewej komory (p < 0,001 na poziomie podstawowym, p = 0,001 na poziomie środkowym i p = 0,005 na poziomie wierzchołka) oraz masą dwukomorową (LV, p < 0,001; RV, p < 0,001).

Conclusion

Zostawiliśmy normalne wartości CMR grubości segmentów serca i masy dwukomorowej u dzieci i młodzieży. Nasze dane są przydatne w wykrywaniu nieprawidłowych właściwości mięśnia sercowego i mogą służyć jako punkt odniesienia w przyszłych badaniach i praktyce klinicznej.

Read the complete study.